Tarcza antykryzysowa i dotacje dla firm

Data: 27.04.2021 r., godz. 12.00    444
Trwa nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach.
Dyrektor Urzędu Pracy w Otwocku ogłosił nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Kto może otrzymać dotację?
Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w tabeli,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
  • nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 713).
O dotację można się ubiegać raz lub pięć razy w zależności od branży, w której działa przedsiębiorca.

Jak złożyć wniosek o dotację?
Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.