Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 14053

Powiat Otwocki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Otwockiego. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne • Strona zawiera dokumenty PDF bez warstwy tekstowej np. skan dokumentu bez OCR. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Wyłączenia • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Skwiot

 • E-mail: promocja@powiat-otwocki.pl

 • Telefon: 22 600 7 158


Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa

 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 • Telefon: 22 55 17 700


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13: • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Górnej 13 bez utrudnień dla osób poruszających się na wózkach oraz z ograniczoną sprawnością ruchową.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Nawierzchnia dojścia do głównego wejścia budynku jest asfaltowa oraz z kostki brukowej.

 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnoscią. • W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy dot. obslugi Wydziału Komunikacji i Transportu. • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 • Do wydziałów znajdujących się na 1 i 2 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik.

 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.

 • Dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy ul. Górna 11, który usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Starostwa.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku Komunardów 10 wejście A: • Do części A budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10 z podjazdem dla wózków oraz schodami.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.

 • Na parterze budynku znajdują się korytarze bez barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością.

 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.

 • Do wydziałów znajdujących się na 1 piętrze budynku prowadzą schody, które posiadają po dwa biegi i spocznik.

 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku.

 • Na parkingu znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Budynek: Starostwo Powiatowe w Otwocku Komunardów 10 wejście D: • Do części D budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Do wejścia prowadzą schody wykonane z kratownicy na których znajduje się ażurowa guma antypoślizgowa.

 • Wydziały w części D budynku znajdują się na pierwszym piętrze budynku na które prowadzą schody.

 • Nawierzchnia dojścia do części D budynku wykonana jest z betonu.

 • Na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w kancelarii Starostwa znajdującej się na parterze budynku w części A.

 • Na parkingu przy części D budynku są oznakowane 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Terenowy Punkt Paszportowy ul. Komunardów 10 wejście C, 05-402 Otwock : • Do części C budynku prowadzi jedno wejście od ul. Komunardów 10.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • TPP umiejscowiony jest na parterze budynku.
 • Do wejścia prowadzi także podjazd.

 • Nawierzchnia dojścia do części C budynku wykonana jest z betonu.

 • Na parterze budynku brak toalety.

 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Teren Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 nie jest ogrodzony. 
 • Posiada parking dla petentów.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Mieszka I 13/15 (budynek należy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Otwocku): • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Mieszka I 13/15.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • PCZK usytuowane jest na drugim piętrze budynku do którego prowadzą schody.

 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Każda osoba niepełnosprawna będzie w pełni obsłużona w przy stanowisku dyżurnego na parterze budynku.

 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.