Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto, Niniejszym zwracam się z prośbą o wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowych przeglądu stanu studzienek kanalizacyjnych w ulicy Majowej na odcinku od wiaduktu kolejowego w Świdrze do pętli autobusowej w Mlądzu. Niektóre studzienki są znacznie zaniżone względem poziomu asfaltu i moim zdaniem wymagają naprawy. Sprawa tym bardziej dziwna, że wymieniony odcinek ulicy Majowej został niedawno wyremontowany, m.in. położono nową nakładkę asfaltową. Być może usterki mogłyby zostać usunięte w ramach gwarancji. Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję z poważaniem Piotr Dąbrowski
  (Piotr, 07.05.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytania przesyłam wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionych przez Pana problemów. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do Pana pytania w sprawie studzienek kanalizacyjnych na ulicy Majowej wyjaśniam:
  - dwie studzienki, które osiadły zostaną poprawione przez Wykonawcę, firmę Towemo w ramach gwarancji;
  - pozostałe studzienki, które maja za cienkie pokrywy są w gestii OPWiK i my wystąpimy do właściciela urządzeń o ich wymianę.

  Z poważaniem
  Marek Dąbrowski
  Główny Inżynier w Zarządzie Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć czy już wpłynęły papiery z nadleśnictwa Celestynów w sprawie nielegalnej wycinki drzew w miejscowości Ponurzyca? Zależy mi na szybkim rozpatrzeniu sprawy gdyż sprawa ciągnie się od początku marca a drzewo jest złożone i niedługo może nadawać się tylko na opał. To drzewo prawdopodobnie będzie moim jedynym odszkodowaniem za zniszczenie działki. Pozdrawiam
  (Darek, 23.04.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Ochrony i Środowiska. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie wycinki drzew w miejscowości Ponurzyca uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów przekazał Staroście dokumentacje w przedmiotowej sprawie.
  Z dokumentacji wynika, że teren na którym doszło do wycinki drzew stanowi grunt leśny. Zgodnie art. 14a z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1463) drewno pozyskane w lasach podlega cechowaniu, natomiast obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów.
  Obecnie w Wydziale Ochrony Środowiska trwa analiza przekazanych przez Nadleśniczego dokumentów, a decyzja w przedmiotowej sprawie zapadnie po przeprowadzeniu oględzin w terenie.

  Magdalena Żurawska
  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto,
  zamierzam wybudować dom („tzw. siedlisko”) na działce rolnej oznaczonej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej na terenie gminy Osieck. Jestem właścicielem działek rolnych o łącznej powierzchni ponad 1 ha, jednak w innej gminie niż Osieck [nie sąsiadującej z Osieckiem]. Ukończyłem szkołę rolniczą, moi rodzice mieli gospodarstwo rolne. Po jednej ze stron działki znajduje się dom jednorodzinny i posiada to samo przeznaczenie i warunki zabudowy. Czy na podstawie powyższych informacji (tez udokumentowanych) otrzymam pozwolenie na budowę domu na działce rolnej położonej w Osiecku czy jednak muszę spełniać jakieś dodatkowe warunki? Czym różni się procedura uzyskania pozwolenia na budowę takiego domu od procedury uzyskania pozwolenie na budowę domu na działce budowlanej? Jakie dokumenty należy złożyć, aby wybudować taki dom? Czy od razu musze składać wniosek o pozwolenie na budowę budynków gospodarczych, czy mogę w pierwszej kolejności zająć się budynkiem mieszalnym? Czy muszę posiadać gospodarstwo rolne na terenie gminy Osiecka? Czy wystarczy nieruchomość rolna, która nabyłem o pow. 0,7 ha? Jaka jest średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Osieck? Uprzejmie dziękuję za pilną odpowiedź.
  (Karolina, 22.04.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Szanowny Panie,

  Pozwolenie na budowę jest wydawane, jeśli złożony wniosek wraz z projektem budowlanym spełnia warunki - dla danego terenu inwestycji - określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, w decyzji o warunkach zabudowy. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę domu w zabudowie zagrodowej od procedury uzyskania pozwolenie na budowę domu na działce budowlanej, co do zasady nie różni się, gdyż Inwestor w obydwu przypadkach składa z reguły wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Proceduralna różnica może zaistnieć w przypadku uzyskiwania zgody na budowę, co może mieć miejsce w trybie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego na działce budowlanej, ale tylko wówczas gdy oddziaływanie tego budynku w całości mieści się na działce na której będzie realizowana inwestycja. Zabudowa zagrodowa charakteryzuje się tym, że jej głównym celem jest realizacja funkcji rolniczej przeznaczonej do prowadzenia gospodarki rolnej poprzez wybudowanie budynków inwentarskich, budynków do przechowywania płodów rolnych, a jednocześnie do wybudowania budynku mieszkalnego – służących do prowadzenia gospodarki rolniczej. Dokumenty jakie należy złożyć do organu administracji architektoniczno-budowlanej są podane na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,18793,wydawanie-decyzji-pozwolenia-na-budowe-obiektow-budowlanych.pdf.

  Inwestor ubiegając się o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej powinien określić w projekcie zagospodarowania terenu całe zamierzone przedsięwzięcie włącznie z budynkami służącymi realizacji funkcji rolniczej tj. m.in.: budynków inwentarskich, budynków służących do magazynowania płodów rolnych, budynku mieszkalnego. Zamierzenie inwestycyjne może w zależności od decyzji Inwestora być podzielone na etapy obejmujące całościową realizację poszczególnych obiektów budowlanych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien określać warunki dla zabudowy zagrodowej, w tym m.in. powierzchnię gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową. Orzecznictwo sądowo-administracyjne przyjmuje 1 ha jako minimalną powierzchnię gospodarstwa rolnego związanego z zabudową zagrodową. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego warunki zagospodarowania danego terenu, Inwestor powinien dysponować ostateczną decyzją o warunkach zabudowy dla zamierzonego przedsięwzięcia, która jest wydawana przez Włodarza danej gminy m.in. przy uwzględnieniu zapisów art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 293) i by skorzystać z ww. wyjątku Inwestor powinien posiadać wymaganą ustawowo ilość gruntów, przy czym nie oznacza to, że musi ją posiadać na terenie danej gminy, a jedynie oznacza to, że grunty te powinny być w takiej maksymalnie odległości od realizowanej zabudowy zagrodowej by możliwe było prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Podana w zapytaniu informacja o posiadaniu gruntów rolnych w gminie która nie sąsiaduje z gminą Osieck będzie przesłanką negatywną do wydania pozytywnej decyzji. Jednocześnie informuję, że z zapytaniem o aktualną średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Osieck należy zwrócić się do gminy Osieck (zgodnie ze spisem rolnym z 2010 r. średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Osieck wynosiła: 5,37 ha).


  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Wydział Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam. Mieszkam w Zakręcie. Moje pytanie dotyczy dobudowy ganku do 35m bez pozwolenia a mianowicie jakie wymagania są konieczne do uzyskania zgody na dobudowę i jakie dokumenty należy pobrać i wypełnić. Czy można je złożyć mailowo/online czy osobiście ?
  (Sebastian, 30.03.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Szanowny Panie,

  realizacja zamierzenia inwestycyjnego w postaci dobudowy przydomowego ganku zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Druki do pobrania są dostępne na stronie: www.bip.powiat-otwocki.pl/791,druki-do-pobrania
  Zgłoszenie zamiaru budowy/ robót budowlanych
  OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE

  Jeśli Inwestorów jest więcej to należy dołączyć:
  INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4)

  Dokumenty wymagane do zgłoszenia są określone w art. 30 ust. 2 ww. ustawy. Organ, po wpływie zgłoszenia - sprawdzi czy w danej sytuacji są spełnione warunki do zgłoszenia, a w razie stwierdzenia naruszeń prawa wniesie sprzeciw.
  Z uwagi na to, że oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone w oryginale, to zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w kancelarii starostwa.

  Zgłoszenie elektroniczne realizowane za pośrednictwem strony internetowej: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/# w przypadku dobudowy przydomowego ganku (a tym samym konieczności wykorzystania formularza - PB-2a) będzie możliwe od dnia 5-07-2021 r. zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 304).

  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Wydział Architektury i Budownictwa

 • Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
  Mam zapytanie: jeżeli założyłem profil kierowcy z jednym imieniem a mam dwa czy mogę udać się do starostwa z prośbą o korektę i dodanie drugiego imienia?
  (Pan X, 08.02.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Komunikacji i Transportu. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,

  Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, że w celu dopisania drugiego imienia w Profilu Kierowcy należy zgłosić się z dowodem tożsamości do Wydziału Komunikacji (pokój 117) w godzinach przyjęć.

  Agnieszka Bąk
  Dyrektor Wydziału
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry,
  prosiłbym o wskazanie do kogo można w powiecie skierować się z dwoma tematami:
  1. Gazociąg - Dziecinów (Sobienie Jeziory): Czy byłaby możliwość wsparcia przez Powiat Otwocki rozbudowy sieci gazociągowej w Dziecinowie (Sobienie Jeziory)? Gazociąg jest dociągnięty do początku wsi. Operator gazu (DUON) nie przewiduje rozbudowy sieci w naszej miejscowości. Dwa lata temu, społecznie były zbierane w Dziecinowie deklaracje o chęci przyłączenia do gazu. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Deklaracje przekazane Wójtowi i .... nic się nie dzieje. DUON nie przewiduje inwestycji, Wójt czeka na DUON.
  2. DW 801 - Chodnik w Dziecinowie (Sobienie Jeziory): Także 2 lata temu była zorganizowana petycja (kilkaset podpisów), która trafiła do Marszałka Województwa. Ten skierował sprawę do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na spotkaniu w ZDW był Wójt oraz ja. ZDM zadeklarował się poinformować o dalszych działaniach ws. chodnika po przyjęciu budżetu i planów remontowo -inwestycyjnych. Do tej pory, pomimo pism, nie otrzymaliśmy żadnych informacji w tej sprawie. Prosiłbym o pomoc w dalszym procedowaniu spraw i wskazanie osób, z którymi można rozmawiać na te tematy. Obie sprawy budzą bardzo duże zainteresowanie w naszej miejscowości. Gazociąg pozwoli zmniejszyć emisję pyłów i unowocześnić system ogrzewania, zaś chodnik poprawi bezpieczeństwo na bardzo ruchliwej drodze DW 801.

  Z poważaniem
  Waldemar Bogdański Dziecinów
  (Waldemar Bogdański, 08.02.2021 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytania przesyłam wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionych przez Pana problemów. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na Pana pytania dotyczące gazyfikacji w miejscowości Dziecinów oraz budowy chodnika w tejże miejscowości, uprzejmie informuję, że:
  1. w zakresie gazyfikacji: zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Powyższe jest także uregulowane w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, gdzie art. 18 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Gmina realizuje te zadania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odpowiednim programem ochrony powietrza. Powiat Otwocki nie może zmusić Wójta lub gestora sieci o podjęcie działań zmierzających do szybszej gazyfikacji obszarów, ponieważ nie leży to w kompetencjach tego samorządu.
  2. w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dziecinów: informuję, że wnioskowany chodnik przynależy do drogi wojewódzkiej, które należą do kompetencji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (nadzór nad nim sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego). Właściwym do udzielenia odpowiedzi w zakresie możliwości wybudowania chodnika będzie także MZDW Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno.

  Z poważaniem
  Marcin Kasprzak
  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Dzień dobry,
  czy możliwe jest uzyskanie zgody na budowę budynku rekreacji indywidualnej do 35 m2 na zgłoszenie, na terenie działki, która w mpzp przewidziana jest pod: 1. symbol terenu: MN TERENY ZAB. MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 2. FUNKCJE OBSZARU Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH Funkcje preferowane: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcje towarzyszące: rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, agroturystyka, usługi towarzyszące funkcji mieszkalnej: typu handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło nieuciążliwe nieprodukcyjne –szewc, fryzjer, tapicer, itp. hurtownie o powierzchni nie większej niż. 150 m2 pow. użytkowej, biura, usługi zdrowia, 3. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE —przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczegółowych?
  (Tomasz, 30.12.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki


  Dzień dobry,

  odpowiadając na Pana ogólne zapytanie informuję, że jest możliwe uzyskanie zgody na budowę budynku rekreacji indywidualnej na zgłoszenie do 35 m² o ile budynek taki będzie towarzyszył zabudowie jednorodzinnej oraz będzie przeznaczony pod usługi agroturystyczne, przy czym pozostałe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą umożliwiały realizację ww. zamierzenia inwestycyjnego i nie będą się usytuowaniu budynku sprzeciwiały inne obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie budowa ww. budynku dopuszczona dla ww. celu z funkcją towarzyszącą - nie może zmieniać podstawowej funkcji terenu przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tj. nie może pełnić jedynie funkcji agroturystycznej.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293), ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

  W związku z powyższym należy uznać, iż przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w istocie nie należy interpretować rozszerzająco, a ograniczenia dotyczące zagospodarowania danego terenu powinny jasno wynikać z warunków ustalonych w danym planie. Skoro w tym przypadku – zgodnie z podanymi w Pana korespondencji danymi - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada przykładowy katalog funkcji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym funkcję towarzyszącą z zakresu agroturystyki i nie zawiera przepisów ograniczających zabudowy jedynie do określonej klasy budynków, to tym samym trudno uznać, iż realizacja budynku rekreacji indywidualnej jest w każdym przypadku nie do pogodzenia z tak ustalonymi postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Wydział Architektury i Budownictwa
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dlaczego w dobie pandemii COVID19 wydział paszportowy zmusza swoich petentów do przynoszenia oryginałów potwierdzenia wpłaty zamiast udostępnić adres mailowy? Ponadto arogancja Pani urzędniczki w formie wypowiedzi "to proszę sobie wydrukować w domu", urąga powadze urzędu, który reprezentuje.
  Pozdrawiam, Tomasz Wilczek
  (Tomasz Wilczek, 28.12.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie paszportu jest dołączane do wniosku o wydanie paszportu i przekazywane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Spraw Obywatelskich, jako dowód uiszczenia opłaty. Interesant w chwili złożenia wniosku o paszport jest zobowiązany, a nie zmuszony przynieść potwierdzenie opłaty paszportowej, o czym jest informowany w chwili zapisywania się na wizytę, a także w ulotce informacyjnej. Komputery w punkcie Paszportowym służące do obsługi systemu paszportowego ze względów bezpieczeństwa są odizolowane od ogólnodostępnej sieci internetowej, odbiór wiadomości e-mail za ich pomocą jest niemożliwy.
  Jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID19 to chcę Pana poinformować, że Starosta Otwocki dopełnił wszelkich starań, aby zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa, czego dowodem są wprowadzone zapisy na godziny, aby wyeliminować kolejki i zapewnić Interesantom oraz pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Poza tym po każdym Interesancie jest dezynfekowany czytnik papilarny i stanowisko obsługi.

  Anna Rudnicka
  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry.
  Czy jest planowana infrastruktura ograniczająca hałas z drogi ekspresowej S17 na wysokości węzła Otwock? Od 5 rano do północy nieustanny huk, nieporównywalny do starej krajówki. Potrzebna inwestycja, ale skoro już za unijne pieniądze to dlaczego w sposób tak znaczący zmniejsza komfort życia okolicznych mieszkańców? Czy jest to zgodne z prawem?
  (Michał Milewski, 25.11.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli
  pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Szczegielniak
  Starosta Otwocki

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Pana wiadomość dotyczącą ograniczenia hałasu z drogi ekspresowej S17 na wysokości węzła Otwock informuję, że inwestorem przytaczanej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na której zlecenie została wykonana dokumentacja projektowa oraz prowadzone są roboty budowlane. Obwarowania dotyczące ograniczenia hałasu reguluje wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zaprojektowane oraz zastosowane rozwiązania ograniczające hałas nie mogą przekraczać norm określonych przepisami prawa, jednakże szczegółowych informacji w zakresie ograniczenia hałasu powinien Panu udzielić inwestor przedsięwzięcia.

  Zarząd Dróg Powiatowych
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień dobry,
  jestem właścicielem nieruchomości w Wiązownie i zgodnie z przepisami pragnę zmienić pokrycie dachu z eternitu na odpowiednie.
  Poinformowano mnie w gminie, że muszę wystąpić do starostwa w Otwocku o pozwolenie. Jaka jest procedura w tej sprawie, jakie dokumenty muszę wypełnić, czy mogę załatwić tę sprawę poprzez internet, czy też muszę się stawić osobiście z żoną (która jest współwłaścicielką), a może tylko ja, jak długo muszę czekać na informację o załatwieniu sprawy?
  Z poważaniem,
  Dariusz Niedzieski
  (Dariusz Niedzieski, 20.09.2020 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Dzień dobry,

  Szanowny Panie,

  dziękuję za wiadomość. W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam wyjaśnienie Wydziału Architektury i Budownictwa. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odnosi się ona do przedstawionego przez Pana problemu. Zapraszam do kontaktu, jeśli pojawią się dodatkowe pytania.

  Z poważaniem,
  Krzysztof Kłósek
  Wicestarosta Otwocki

  Szanowny Panie,
  Zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), co do zasady wymiana pokrycia dachu z eternitu na inne pokrycie wymaga zgłoszenia w przypadku remontu budynku, dla którego budowy jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli budowa danego budynku nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wówczas wymiana pokrycia dachu na takim budynku, nie będzie wymagać ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ani pozwolenia, o ile budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków i obszar oddziaływania budynku mieści się na własnej działce.

  Jeśli wymiana pokrycia dachowego będzie wiązała się jednocześnie z przebudową przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych), wówczas niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia takiego zamierzenia budowlanego zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt budowlany, gdy wymiana dachu wiązać się będzie z przebudową przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych budynku, którego obszar oddziaływania mieści się na własnej działce.

  Natomiast pozwolenie na budowę będzie wymagane, gdy przy okazji wymiany dachu Inwestor będzie chciał nadbudować dom w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub usytuowany w odległości od granicy działki mniejszej niż 3 m (ściana bez okien) lub 4 m (ściana z oknami) oraz w przypadkach, gdy będzie zamierzał przebudować przegrody zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne w taki sposób, że spowoduje to powiększenie obszaru oddziaływania budynku na tereny sąsiednie (dotyczy to także sytuacji, gdy zmiana konstrukcji i pokrycia dachu prowadzi do większego zacieniania budynku sąsiedniego lub stwarza ryzyko rozprzestrzeniania ognia). Do wniosku o pozwolenie należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, minimum trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania oraz decyzję o warunkach zabudowy, gdy dla danego terenu nie ma obowiązującego planu miejscowego. Decyzja o pozwoleniu na budowę będzie konieczna, gdy Inwestor zamierza wymienić pokrycie dachowe budynku wpisanego do rejestru zabytków (wówczas najpierw trzeba uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków).

  Odnosząc się do Pana kolejnych pytań informuję, że przez internet niestety nie da się skutecznie złożyć wniosku, który powinien być podpisany i, który powinien zawierać podpisane oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest składane pod sankcją odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Z tej racji zgłoszenie robót budowlanych polegające na wymianie pokrycia dachowego musi być złożone - w przypadku drogi elektronicznej, co najmniej z podpisem kwalifikowanym e-PUAP.

  Reasumując, jeśli będzie to jedynie wymiana pokrycia dachowego na budynku dla którego budowy wymaga się decyzji o pozwoleniu na budowę, to wystarczające będzie dokonanie zgłoszenia takich robót budowlanych. Natomiast, jeśli będzie Pan dokonywał przebudowy dachu niezbędne będzie dołączenie projektu przebudowy sporządzonego przez uprawnionego projektanta. Sprawy dotyczące zgłoszeń są rozpatrywane do 21 dni od wniesienia zgłoszenia, natomiast sprawy związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile nie mają braków i nie wymagają uzupełnień trwają średnio ok. 30-40 dni. 

  W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 693 506 504.

  Z poważaniem,
  Józef Michałowski
  Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa