Zakres zadań

Liczba odwiedzających: 6245
Wydział zajmuje się wykonywaniem zadań z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, transportu drogowego oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do zadań wydziału należy w szczególności:

1) W zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu:
a) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli;
b) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;
c) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tablic tymczasowych;
d) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których uzależnione jest używanie pojazdów;
e) dokonywanie legalizacji tablic rejestracyjnych;
f) wydawanie kart pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g) dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
h) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
i) wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu w przypadku przekazania pojazdu, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę;
j) kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne w zakresie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu, narusza wymagania ochrony środowiska, uczestniczył w wypadku drogowym w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy;
k) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej;
l) zwracanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, (pozwolenia czasowego ) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
m) przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej o przeprowadzenia badania technicznego zatrzymanego dowodu rejestracyjnego(pozwolenia czasowego);
n) wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty, kradzieży; zagubienia;
o) wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego;
p) wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia;
r) złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu;
s) prowadzenie postępowania w sprawie odmowy rejestracji;
t) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania( pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne);

2) W zakresie warunków technicznych pojazdów:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów;
c) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
d) wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych.

3) W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
a) wydawanie krajowych praw jazdy;
b) generowanie w systemie informatycznym profilu kandydata na kierowcę;
c) uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wydane uprawnienia do kierowania pojazdami;
d) uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiającego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje;
e) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
f) dokonywanie wymiany praw jazdy wydanych za granicą;
g) zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
h) wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności dokumentu;
i) dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego;
j) wydawanie wtórnika prawa jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem w przypadku zawiadomienia o utracie tych dokumentów, zniszczeniu w stopniu powodującym ich nieczytelność a także w przypadku zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych;
k) wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osoby w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji lub na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów;
l) wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdem w przypadkach określonych w art.99 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;
m) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy;
n) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd;
o) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadkach określonych w art. 101 ustawy o kierujących pojazdami i art.5 ust.5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
p) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi w przypadkach przewidzianych art.140 ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz art. 103 ustawy o kierujących pojazdami;
r) wydawanie decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały cofnięcie;
s) wydawanie decyzji o zwrocie kierowcy prawa jazdy po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie;
t) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwym, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
u) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem;
v) wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane;
w) wydawanie zezwoleń na pojazdy przewożące wartości pieniężne.

4) W zakresie szkolenia i nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
b) prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia, określonych w art.29 ustawy o kierujących;
c) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców;
d) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
e) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy;
f) wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy;
g) wydawanie decyzji skreślanie z ewidencji.

5) W zakresie transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego:
a) uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy;
b) wydawanie ,zmiana lub odmowa wydania lub zawieszenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
c) wydawanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
d) uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym;
e) wydawanie, zmiana lub zawieszenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
f) uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy;
g) zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy;
h) uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
i) uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób;
j) usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowy;
k) występowanie z wnioskami do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na rzecz Powiatu;

6) W zakresie ewidencji:
a) przekazywanie danych do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego ds. transportu odnośnie pojazdów, kierowców, ilości i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń;
b) udostępnianie danych zgodnie z art. 80c ustawy Prawo o ruchu drogowym.

7) W zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych:
a) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
b) wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu;
c) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
d) koordynowanie działań pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a organami Powiatu w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzenia ruchem na drogach powiatowych, przejazdów pojazdów nienormatywnych oraz wydawania zezwoleń na zawody sportowe ,rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.