Przygotowanie / współorganizowanie zadań w zakresie: kultura, promocja, sport, turystyka lub współpraca zagraniczna

Liczba odwiedzających: 2914
Do 16 września roku poprzedzającego dany budżet można składać wnioski m.in. o przygotowanie lub współorganizację zadań publicznych na kolejny rok. W tym celu należy zapoznać się z kartą informacyjną, wypełnić i złożyć wniosek.

Wzory dokumentów:


Karta informacyjna

Wniosek (do edycji)

Wniosek dla konkursów szkolnych (do edycji)

Sprawozdanie (do edycji)Komórką / jednostką merytoryczną wskazaną jako właściwa do realizacji zadań z danego zakresu jest:

Oświata Powiatowa w Otwocku – w zakresie: edukacji publicznej;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – w zakresach: pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; wspierania osób niepełnosprawnych;
Biuro Kultury i Promocji Starostwa - w zakresach: kultura, promocja, sport, turystyka lub współpraca zagraniczna;
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa – w zakresie: promocji i ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej; obronności;
Wydział Administracyjny Starostwa – w zakresie: ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa - w zakresie: ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Zakres zadań realizowany przez komórki / jednostki został wskazany w dokumentach regulujących organizację tychże (np. statut, regulamin, program, m.in. program współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dane kontaktowe do wydziałów / biur starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.