Dot. nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach - baza BDO (od 24.01.2018 r.)

Liczba odwiedzających: 2214
Z dniem 24 stycznia 2018 r. przepisy ustawy o odpadach wprowadziły nowe obowiązki dla podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W tym dniu została bowiem utworzona baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zwanej BDO) a wraz z nią, stanowiący integralną część bazy
BDO, rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.


Z dniem utworzenia ww. rejestru, Starostowie utracili kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na transport odpadów, wynikające z treści art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), a podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru zobowiązano do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 23) .

Przepisy ww. ustawy rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50), w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust. 1) i jakie podmioty zwolnione są z wpisu do rejestru (art. 51 ust. 2). Podmioty rozpoczynające działalność są obowiązane uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności (art. 50 ust. 2 – ust. 4).

Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy o odpadach , a jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).

Wnioski w wersji edytowalnej można także pobrać z oficjalnej strony internetowej bazy BDO pod następującym adresem: www.bdo.mos.gov.pl.

Składając wniosek, należy mieć również na uwadze przepis art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach, określający rodzaj wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru.

Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy o odpadach , a jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).

Wnioski w wersji edytowalnej można także pobrać z oficjalnej strony internetowej bazy BDO pod następującym adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Składając wniosek, należy mieć również na uwadze przepis art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach, określający rodzaj wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wpis do rejestru.

Wpis do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dla podmiotów podlega opłacie rejestrowej z pewnymi wyjątkami (art. 57 ust. 1, ust. 2 i ust. 7), a podmiot wpisany do rejestru uiszcza opłaty roczne z pewnymi wyjątkami (art. 57 ust. 3 i ust. 4). Wysokość ww. stawek opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. 2018 poz. 184).

Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru przez podmiot, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę (art. 234 ust. 9).

Podstawa prawna:
1) art. 49 – art. 51, art. 53 – art. 57, art. 61, art. 233, art. 234, art. 238 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21)
2) Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. 2018 poz. 184)