Dot. kluczowych informacji wynikających ze zmiany ustawy prawo wodne (od 01.01.2018 r.)

Liczba odwiedzających: 2087
Na
mocy tej ustawy, na rzecz Wód Polskich (art. 397), Starosta Otwocki traci swoje
kompetencje w zakresie udzielania pozwoleń wodnoprawnych, co może stanowić
pewne utrudnienie dla mieszkańców powiatu otwockiego, którzy w tej kwestii będą
musieli udać się do nowego organu. Formy zgód wodnoprawnych, obowiązek uprzedniego wydania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego regulują zapisy działu IX ww. ustawy, tj. art. 388-440.

Należy
przy tym zaznaczyć, że korzystanie ze środowiska (np. pobór wód podziemnych lub
powierzchniowych, odprowadzanie ścieków) bez wymaganej decyzji administracyjnej
lub też przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych określonymi decyzjami, będzie
podlegać opłatom podwyższonym, stanowiącym pewien rodzaj administracyjnej kary
pieniężnej. Wysokość tych opłat wydaje się być dość dotkliwa, gdyż wyniesie 500 % opłaty zmiennej za usługi wodne (w przypadku
braku wymaganego pozwolenia) lub 10-krotność jednostkowej stawki opłaty
zmiennej za usługi wodne (za przekroczenie warunków pozwolenia), jaką podmiot
poniósłby za usługi wodne, gdyby zachował się zgodnie z prawem. Przy czym brak
prowadzenia przez podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne
pomiarów lub używanie do tego przyrządów niezgodnych z przepisami prawa, traktuje
się jako przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego. Za naliczanie opłaty
podwyższonej w przypadku korzystania ze środowiska bez wymaganego pozwolenia
odpowiedzialne będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zaś za
przekroczenia ustaleń warunków pozwoleń, właściwy organ Inspekcji Ochrony
Środowiska. Obie opłaty ponoszone są niezależne i mogą być naliczone
jednocześnie.

W odniesieniu do wydawanych pozwoleń wodnoprawnych
należy również mieć na uwadze zapis art. 414 ust. 2 obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
ustawy Prawo wodne, który stanowi, że pozwolenia wodnoprawne dotyczące
usług wodnych, szczególnego korzystania z wód oraz długotrwałego obniżania
poziomu zwierciadła wody podziemnej, nie wygasają, jeżeli zakład w terminie 90
dni przed upływem okresu, na które było wydane pozwolenie, złoży wniosek o
ustalenie kolejnego okresu obowiązywania danego pozwolenia. Pozwoli to na
uniknięcie opłat podwyższonych, o których mowa powyżej. Opłaty podwyższonej
unikniemy również w sytuacji, gdy pomimo braku zachowania wskazanego terminu,
organ będzie w stanie rozpatrzeć nasz wniosek i wydać ostateczną decyzję przed
upływem okresu, na który było udzielone poprzednie pozwolenie.