Dot. wycinki drzew i krzewów

Liczba odwiedzających: 2448
Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627).

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta
(art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy wydaje starosta.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew i krzewów.

Organ właściwy do wydania zezwolenia, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) dane posiadacza nieruchomości (imię i nazwisko, adres, siedziba),
2) tytuł prawny władania nieruchomością (oświadczenie o posiadanych prawie do dysponowania nieruchomością),
3) nazwę gatunkową drzewa lub krzewu; obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
4) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub ewidencją gruntów),
5) przyczynę i realny termin usunięcia drzewa lub krzewu,
6) wielkość powierzchni (w m2) , z której zostaną usunięte krzewy,
7) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew i krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych.

Kary !!!

Administracyjna karę pieniężną wymierza się za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni albo usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Karę ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów:
art. 84 i 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
2. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
3. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.
4. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.
5. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.
5a. Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew.
6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego.

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew jak i współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia
określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz wielkościami przyrostu obwodu pni drzew. Z wysokością tych stawek można zapoznać się tutaj

Przykład wyliczenia opłaty za usunięcie klonu pospolitego o obwodzie pnia 120 cm, mierzonego na wys. 130 cm:

120 cm (obwód) x 89.39 (stawka) x 3.70 (współczynnik różnicujący) = 39 689,16 zł

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od obowiązujących stawek opłat.

Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Wysokość stawek corocznie ogłaszana jest w terminie do dnia 31 października w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Zwolnienia z opłat
art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Przepisy wskazane w pkt 1-9 i 11-13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.


Za treść odpowiada: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku