Dot. kluczowych informacji wynikających ze zmiany ustawy o odpadach

Liczba odwiedzających: 1556
23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Unormowania w niej zawarte wprowadzają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz szereg innych przepisów unijnych z zakresu gospodarki odpadami.

Dotychczas wytwórcy odpadów zobowiązani byli w zależności od ilości wytwarzanych odpadów do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, uzyskiwania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Po wejściu w życie niniejszej ustawy przedłożone przez Państwa informacje o wytwarzanych odpadach oraz decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami tracą ważność z dniem 23 stycznia 2013 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy, które w związku prowadzeniem działalności nie eksploatują instalacji, nie są obowiązane regulować strony formalno-prawnej w zakresie wytwarzania odpadów.

Wiele przedsiębiorstw i firm posiada decyzje Starosty Otwockiego zezwalające na zbieranie, odzysk i transport odpadów. Starostwo Powiatowe w Otwocku informuje, że w niniejszym zakresie ustawa również wprowadziła zmiany:

1) zezwolenia na zbieranie i odzysk odpadów zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, który prowadził marszałek województwa.

UWAGA ! Do czasu utworzenie rejestru przez marszałka województwa transportujący odpady są obowiązani do uzyskania od starosty zezwolenia na transport odpadów na podstawie przepisów dotychczasowych.

Nowe przepisy wprowadzają również inne zmiany bardzo ważne dla podmiotów wytwarzających odpady jak i dla gospodarujących odpadami, dlatego zachęcam do zapoznania się z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)


Za treść odpowiada:
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku