Dot. możliwości połowu ryb i uprawiania turystyki kajakowej na rzece Świder

Liczba odwiedzających: 2762
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości połowu ryb i uprawiania turystyki kajakowej na rzece Świder wyjaśniamy uwarunkowania wynikające z objęcia fragmentu rzeki ochroną rezerwatową.

Rzeka Świder, od spiętrzenia w miejscowości Dłużew do mostu drogowego w mieście Otwock-Świdry Wielkie (wraz z pasem przyległych po obu stronach rzeki terenów o szerokości 20 m), jest rezerwatem przyrody. Rezerwaty przyrody, obok parków narodowych, są najwyższą formą ochrony przyrody. Na ich terenie obowiązują określone przez ustawę o ochronie przyrody przepisy ograniczające stopień ingerencji człowieka w ekosystem rezerwatów - w art. 15 ustawy określony został zbiór ogólnie obowiązujących zakazów. Na terenie rezerwatu Świder obowiązuje m.in. zakaz połowu ryb i pływania wszelkimi środkami pływającymi. Zezwolenie na zastosowanie odstępstwa od tych zakazów może zostać wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na rezerwat przyrody. Osoba ubiegająca się o uzyskanie takiego zezwolenia, zobowiązana jest do złożenia wniosku, którego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Należy pamiętać o tym, że priorytetem na terenie rezerwatu Świder jest szeroko rozumiana ochrona przyrody i to jej podporządkowane są inne funkcje, jakie mogą być pełnione przez rezerwat. Pływanie kajakami czy też połów ryb bez uprzednio uzyskanego zezwolenia, jest naruszeniem obowiązującego prawa, za które przewidziana jest kara aresztu lub grzywny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zarządzeniem Nr 5 z dnia 12 marca 2012 r. wyznaczył na terenie rezerwatu przyrody Świder akwen do pływania i miejsce do biwakowania (zarządzenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie lub tutaj). Są to miejsca, w których można korzystać z rezerwatu (m.in. pływać i biwakować) bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Źródło: RDOŚ
Warszawa 15-06-2015 r.