Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Data: 08.09.2021 r., godz. 00.00    309
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod patronatem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności w kierunku działalności tego typu. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. 

Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:
• wolontariat indywidualny;
• wolontariat grupowy;
• wolontariat w szkole lub przedszkolu;
• wolontariat seniorów;
• kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Wolontariusze pełnią funkcję pomocniczą i wspierającą w wielu obszarach, w których swoje zadania realizuje samorząd województwa m. in. w edukacji, pomocy społecznej, kulturze czy w trudnym czasie epidemii Covid -19 - ochrona zdrowia. Siłą działań wolontariuszy jest umiejętność szybkiej i trafnej diagnozy lokalnych potrzeb i osób wymagających wsparcia. Wolontariat cechuje przede wszystkim bezinteresowność, empatia, solidarność, o czym wiedzą ludzie, którzy angażują się w niesienie pomocy innym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 1 do 30 września br.

Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać w jednej z dwóch form:
• elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, jako temat wpisując: „XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
• papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: nr tel. 22 59 79 683 lub mail dialog@mazovia.pl.