Konkurs na stanowisko prezesa szpitala przy ul. Batorego

Data: 08.06.2021 r., godz. 08.30    429
Rada nadzorcza Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PCZ Sp. z.o.o. Kandydaci mogą składać dokumenty do 18 czerwca 2021 r. do godz. 10.00.
Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o.

Wymagane kwalifikacje kandydata:
  • posiadanie wyższego wykształcenia minimum II stopnia
  • posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia (również w ramach umów cywilno-prawnych lub w ramach własnej działalności gospodarczej),
  • posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie zatrudniającym przynajmniej IO pracowników lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w działalności gospodarczej (jednoosobowej, jako wspólnik spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej), podczas której zarządzał przynajmniej 10 osobowym zespołem; preferowane w podmiotach medycznych,
  • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmie prawidłowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu PCZ Sp. z o.o.,
  • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Preferowane kwalifikacje kandydata:
  • ukończenie studiów na kierunku lekarskim lub zdrowie publiczne, ekonomia, zarządzanie, administracja, prawo lub studiów podyplomowych na kierunku obejmującym zarzadzanie jednostkami ochrony zdrowia,
  • posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką organizacyjną zatrudniającą przynajmniej 50 pracowników lub przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w działalności gospodarczej (jednoosobowej, jako wspólnik spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej), podczas której zarządzał przynajmniej 50 osobowym zespołem.

Miejsce i termin przyjmowania ofert

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, ul. Batorego 44 w zaklejonych kopertach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00 w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r., do godz. 10.00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres wraz z adnotacją, Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PCZ sp. z o.o. w Otwocku w restrukturyzacji” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do PCZ Sp. z o.o.).

Termin otwarcia złożonych ofert: 18 czerwca 2021 r. o godz. 17.00. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do dnia 30 czerwca 2021 r.

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze