Raport o stanie Powiatu Otwockiego

Data: 07.06.2021 r., godz. 12.00    389
Podczas sesji Rady Powiatu Otwockiego, która odbędzie się 29 czerwca, radni będą rozpatrywali m.in. Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2020 rok. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu proszeni są o pisemne zgłoszenie.
Raport o stanie Powiatu Otwockiego jest to dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Otwockiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady powiatu. Możemy się z niego dowiedzieć, jaką rolę Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego pełni w naszej społeczności lokalnej, jakie działania podejmuje, a także jakie wyzwania przed nim stoją.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem
Sesja Rady Powiatu zaplanowana na 29 czerwca 2021 r., przewiduje również debatę z udziałem mieszkańców. Każdy, kto chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Powiatu Otwockiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Chęć udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja, podczas której będzie przedstawiany raport.

Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. W debacie, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Jak dokonać zgłoszenia?
Wszystkich chętnych do zabrania głosu nt. Raportu o stanie Powiatu Otwockiego za 2020 rok zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Należy je składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy ul. Górnej 13, do dnia 28 czerwca i godz. 16:00.

Rozpoczęcie sesji Rady Powiatu Otwockiego 29 czerwca br. planowane jest o godz. 16:00. Osoby, które wezmą udział w debacie, otrzymają link do wzięcia udziału w transmisji online, ponieważ w związku z panującą sytuacją pandemiczną sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Link do spotkania zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.


Załączniki: