Uchwały XXXV Sesji Rady Powiatu Otwockiego

Data: 18.05.2021 r., godz. 12.00    445
17 maja 2021 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Otwockiego, którą poprowadziła Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach. Podczas sesji radni podjęli 3 uchwały.
Uchwały podjęte podczas XXXV sesji Rady Powiatu Otwockiego w dniu 17 maja 2021 r., Nr:

  1. 248/XXXV/21 – w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. „Życiowe i zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  2. 249/XXXV/21 – w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm.;
  3. 250/XXXV/21 – w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn.zm.

Sesję Rady Powiatu prowadziła Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach.