Dołącz do naszego zespołu!

Data: 14.05.2021 r., godz. 09.40    647
Starostwo Powiatowe w Otwocku ogłosiło nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Głównego Specjalistę ds. zamówień publicznych oraz Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Administracyjnym. Nabory trwają do dnia 27 maja 2021 roku.
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Administracyjnym

Kandydat powinien posiadać m.in.:
 • wykształcenie wyższe I stopnia w zakresie: administracji, ekonomii lub Studia Podyplomowe w zakresie funduszy europejskich;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 2 lata na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich;
 • znajomość przepisów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • biegłą znajomość pakietu Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • koordynacja i nadzór na realizacją projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków zewnętrznych przy współpracy z komórkami organizacyjnymi starostwa lub jednostkami organizacyjnymi powiatu;
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Unijnych oraz pozostałych krajowych źródeł finansowania (wnioski o dofinansowanie);
 • nadzorowanie rozliczania projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
 • pozyskiwanie informacji związanych z programami operacyjnymi oraz możliwościami pozyskiwania funduszy zewnętrznych na współfinansowanie zadań powiatu
 • informowanie komórek organizacyjnych starostwa o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie poradnictwa w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Nabór trwa do
dnia 27 maja 2021 roku.

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze na wolne stanowiskoGłówny Specjalista ds. zamówień publicznych

Kandydat powinien posiadać m.in.:
 • wyższe I stopnia w zakresie: administracji, ekonomii, prawa, lub Studia Podyplomowe w zakresie zamówień publicznych;
 • minimum 5 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Pzp;
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • obsługę BZP, DUUE oraz platformy zakupowej;
 • biegłą znajomość pakietu Office.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • opracowywanie zarządzeń dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych oraz w sprawie zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł;
 • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Starosty w sprawie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto;
 • zajmowanie się całokształtem spraw związanych z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych obowiązującymi rozporządzeniami wydanymi na podstawie delegacji wynikających z ustawy Pzp., oraz zarządzeniem Starosty w sprawie udzielania zamówień poniżej kwoty 130.000,00 zł netto;
 • przygotowywanie i przekazywanie wszelkich ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych do BZP i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
 • sporządzanie dokumentów, pism niezbędnych do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych i zrządzeniem Starosty w sprawie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.00000 zł netto.

Nabór trwa do dnia 27 maja 2021 roku.

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko