Jesteś właścicielem zabytku? Zgłoś się po dotacje!

Data: 29.04.2021 r., godz. 12.00    694
Świetna informacja dla tych, którzy chcieliby wykonać prace konserwatorskie. Dzięki podjęciu stosownej uchwały przez radnych powiatowych, Powiat Otwocki może udzielać dotacji celowych na dofinansowanie prac przy zabytkach.
Powiat Otwocki może udzielać dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków i znajdującym się na terenie powiatu otwockiego. Radni Powiatu Otwockiego, podczas sesji w dniu 25 marca br. przyjęli stosowną uchwałę, która zaczęła obowiązywać 28 kwietnia br.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie powiatu otwockiego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskami o dotację dla prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

Jaką kwotę dotacji można pozyskać?
Dotacja z budżetu Powiatu Otwockiego może być udzielona w wysokości do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków
Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać każdorazowo w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wnioski rozpatruje Zarząd Powiatu Otwockiego w terminie do 31 marca roku następującego po złożeniu wniosku.

Do pobrania: