Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Data: 12.03.2021 r., godz. 09.10    2007
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. W Konkursie wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • wojewódzkiego - organizowanego w formule on-line,
  • ogólnopolskiego - planowanego jako wydarzenie stacjonarne.

Etap wojewódzki konkursu

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie w terminie od 2 do 23 marca 2021 r. poprzez:
  • poprawne wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie do niej wskazanych w Regulaminie załączników, w tym potwierdzenia wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
  • nagranie amatorskiego materiału audiowizualnego, przygotowanego i nagranego przez Koło, za pomocą którego zaprezentuje się i przedstawi w dowolny sposób swoją działalność – materiał powinien trwać do 120 sekund i zawierać m.in.: logo i nazwę KGW (lub samą nazwę, jeśli Koło nie posiada logo), najważniejsze informacje o Kole, przedstawienie głównego profilu działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach.

Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi w maju br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.