Odholowanie samochodu na koszt właściciela

Data: 29.01.2021 r., godz. 15.00    1624
Kierowco, zaparkowałeś w niewłaściwym miejscu i Twój pojazd został odholowany na parking strzeżony? Przeczytaj informację dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Otwockiego parkingu strzeżonym.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
05-480 Karczew
ul. Bohaterów Westerplatte 36


Za usunięcie pojazdu z drogi (odholowanie) i jego przechowywanie na parkingu pobierana jest opłata. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze powiatu otwockiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu Otwockiego.

Aktualnie w tym zakresie obowiązuje uchwała nr 203/XXVI/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. https://www.bip.powiat-otwocki.pl/884,uchwaly-sesji-nr-xxvi-2020-z-dnia-26-listopada-2020-r

W przypadku zaistnienia okoliczności, na podstawie których uprawniony organ wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, a następnie odstąpił od jego usunięcia właściciel lub dysponent również zobowiązani są do pokrycia kosztów w wysokości określonej w powyższej uchwale.

Warunkami odbioru pojazdu z parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
  1. zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (jeżeli taki wymóg zaznaczono na dyspozycji usunięcia
  2. dokumentu tożsamości,
  3. dokumentu upoważniającego do dysponowania pojazdem (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenieczasowe, inny dokument potwierdzający dysponowanie pojazdem).

Odbiór pojazdów
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Przed odbiorem pojazdu należy skontaktować się z Zarządem Dróg Powiatowych w celu ustalenia godziny odbioru: Pan Ryszard Rzeszotek, tel. (22) 780 64 21.

Postępowanie może trwać wiele miesięcy, a koszty przechowywania przez cały ten czas będą rosły. Warto jak najszybciej odebrać pojazd, aby tego uniknąć.