Główny Księgowy poszukiwany!

Data: 04.11.2020 r., godz. 10.00    908
Zarząd Dróg Powiatowych do swojej jednostki poszukuje osoby na stanowisko Głównego Księgowego. Zachęcamy do przesyłania swoich aplikacji.
Poniżej szczegóły naboru:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko Główny księgowy
Wymiar etatu 1,00 (pełny)
Dział Dział Finansowo-księgowy

Zakres obowiązków

 opracowywanie planu finansowego,
 prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości,
 gromadzenie, należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań,
 przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie dyscypliny finansów publicznych,
 przygotowywanie i kontrola realizacji planu wydatków i dochodów,
 terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 terminowa spłata zobowiązań i egzekwowanie należności,
 realizacja planu finansowego z analizą wykorzystanych środków budżetowych,
 opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
 analiza zaangażowania wartościowego umów w stosunku do planu wydatków,
 rozliczanie inwentaryzacji oraz nadzór nad prawidłowością jej przeprowadzenia,
 opracowywanie i analizy planów finansowania budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 prowadzenie ewidencji mienia,
 kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 finansowa obsługa płac, ZUS, US, PFRON, PZU i innych podmiotów oraz ich rozliczanie,
 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ZDP.

Warunki pracy 
1. Praca na stanowisku biurowym w siedzibie urzędu przy ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew w godzinach 07:00-15:00,
2. Praca wymaga obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner,
3. Budynek, w którym wykonywana będzie praca jest parterowy, nie posiada szerokich drzwi oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych,

Wymagania niezbędne 
Wykształcenie Wyższe ekonomia, finanse i rachunkowość
Staż pracy Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości, w tym minimum rok w obszarze księgowości budżetowej

Znajomość aktów prawnych 
1. Ustawa o rachunkowości,
2. Ustawa o finansach publicznych,
3. Ustawa o VAT,
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
5. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
6. Regulamin Organizacyjny ZDP
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.),
Umiejętności 1. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej
2. Znajomość programów księgowych
3. Znajomość systemu informatycznego BesTi@
4. Biegła znajomość pakietu Office
5. Umiejętność dobrej organizacji pracy
6. Umiejętność pracy w zespole
7. Umiejętność pracy pod presją czasu

Inne 
1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
3. Ubiegający nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe 
Wykształcenie 
Ukończenie jednolitych ekonomicznych studiów magisterskich, studia podyplomowe z zakresu ekonomii

Doświadczenie zawodowe 
Co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w tym 3 lata doświadczenia w zakresie księgowości budżetowej

Uprawnienia zawodowe lub inne umiejętności 
Nie wymagane

Wymagane dokumenty 
1. List motywacyjny
2. Życiorys – curriculum vitae,
3. Kserokopia świadectw pracy,
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe
6. kwestionariusz osobowy
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),
8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i termin składania dokumentów 
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego (www.bip.powiat-otwocki.pl), tj. do dnia 20.11.2020 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew, osobiście lub drogą pocztową. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe 
1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
2. O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu otwockiego.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Główny księgowy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.